top of page
Lupe
Warunki usługi
 
I. Warunki ogólne
§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawcą E & M Vertriebs GmbH. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie własnych warunków, które mogły zostać zastosowane, jest sprzeczne.
(2) Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie ma charakteru handlowego ani nie prowadzi działalności na własny rachunek. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka prawna, która przy dokonywaniu czynności prawnej prowadzi samodzielną działalność zawodową lub gospodarczą.

 
§ 2 Zawarcie umowy
(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.
(2) Możesz je kupić online lub w sprzedaży bezpośredniej.
(3) Umowa zostaje zawarta po konsultacji z Państwa podpisem lub poprzez zakup za pośrednictwem naszego systemu zamówień w naszym sklepie internetowym www.e-roller-bayern.de.
(4) Twoje zapytania dotyczące przygotowania oferty nie są dla Ciebie wiążące. Złożymy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mailem), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.
(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane przez e-mail. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który przechowujesz u nas, jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności nie uniemożliwiają tego filtry SPAM.

 
§ 3 Zastrzeżenie, Zastrzeżenie własności
(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.
(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.
(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące zasady:
a) Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń z dotychczasowych stosunków handlowych. Zastaw lub przeniesienie zabezpieczenia nie jest dozwolone przed przeniesieniem własności zastrzeżonego towaru.
b) Możesz odsprzedać towar w zwykłym toku działalności. W takim przypadku cedujesz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które narosły na Ciebie z odsprzedaży, my przyjmujemy cesję. Jesteś ponadto upoważniony do ściągnięcia roszczenia. Jeśli jednak nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego odebrania roszczenia.
c) Jeżeli zastrzeżone towary są łączone i mieszane, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości faktury zastrzeżonego towaru do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.
d) Zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na Państwa żądanie, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza roszczenie do zabezpieczenia o więcej niż 10%. Wybór papierów wartościowych, które mają zostać zwolnione, spoczywa na nas.

§ 4 Gwarancja
(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.
(2) W przypadku przedmiotów używanych okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy przedmiotu, w odstępstwie od przepisów ustawowych. Skrócenie terminu nie dotyczy:
- zawinione szkody, które można nam przypisać w postaci obrażeń życia, kończyn lub zdrowia oraz innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie ukryliśmy wadę lub udzieliliśmy gwarancji na jakość przedmiotu. (3) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostawie oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i spedytora o wszelkich reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.
(4) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, w odstępstwie od powyższych przepisów gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:
a) Jako jakość towaru uznaje się tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta, a nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.
b) W przypadku wad gwarantujemy, według naszego wyboru, naprawę lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wad nie powiodło się po nieudanej drugiej próbie, chyba że co innego wynika w szczególności z charakteru rzeczy, wady lub innych okoliczności. W przypadku przeróbek
nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, które wynikają z przemieszczenia towaru w inne miejsce niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że wysyłka nie jest zgodna z przeznaczeniem towaru.
c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie terminu nie dotyczy:
- zawinione szkody, które można nam przypisać w postaci obrażeń życia, kończyn lub zdrowia oraz innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie ukryliśmy wadę lub udzieliliśmy gwarancji na jakość przedmiotu;
- za przedmioty, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadę;
- w przypadku roszczeń regresowych, które masz wobec nas w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi.

§ 5 Wybór prawa
(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko o tyle, o ile nie usuwa ochrony, jaką dają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada przychylności).
(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.
 
§ 6 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za urazy powstałe podczas użytkowania .
1. Tożsamość sprzedawcy
 
E & M Vertriebs GmbH
Alte Kissinger Str. 7
97688 Bad Kissingen, Niemcy
Telefon 0971/130 20 588

Masz dodatkowe pytania? 

Skontaktuj się z nami>

Warunki usługi

Widerrufsbelehrung
bottom of page